Biuletyn Informacji Publicznej
Suski Ośrodek Kultury

      Co to jest?

Statut
Suskiego Ośrodka Kultury
 
I. Postanowienia ogólne:
 
§ 1
Suski Ośrodek Kultury w Suszu zwany dalej Ośrodkiem kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 kwietnia 2000 roku nr XIV/135/2000.
 
§ 2
Ośrodek Kultury w Suszu, działa na podstawie: 
 1. Ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.poz.406;zm.Dz.U.z 2014 r.poz.423, z 2015 r.poz.337).
 2. Niniejszego statutu.
§ 3
Siedzibą Ośrodka Kultury  jest miasto Susz, Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu,  ul. Piastowska 5C.
                           
§ 4
Terenem działania Ośrodka Kultury jest  Gmina Susz.
 
§ 5
 1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Susz.
 2. Ośrodek Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez  Organizatora.
 3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.
 
II. Cele i zakres działania Ośrodka kultury:
Podstawowym celem Ośrodka kultury jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Gminy Susz.
 
Zakres działania:
 1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, a także nauki i sztuki z uwzględnieniem twórczości lokalnych twórców.
 2. Głównym celem działań Ośrodka kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa  w organizowanych imprezach i wydarzeniach kulturalnych.
Obszary działalności kulturalnej:
 1. Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,  a także ułatwiania kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez tworzenie ofert i warunków dla możliwości kulturalnego spędzenia czasu wolnego społeczności lokalnej.
 2. Tworzenie, gromadzenie i dokumentowanie dóbr kultury.
 3. Upowszechnianie nauki, kultury i sztuki.
 4. Integrowanie społeczności poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości  rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego.
 5. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kontaktów ze sztuką oraz  wspieranie  amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki.
 6. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych społeczności oraz tworzenie warunków zaspokajania tych potrzeb.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami i fundacjami) o podobnych celach statutowych oraz innymi instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi.
Ośrodek Kultury w związku z realizacją swoich działań może:
 1. Prowadzi impresariat artystyczny (organizacja imprez, w tym masowych, rozrywkowych, okolicznościowych, artystycznych, jak koncerty, spektakle teatralne, formy estradowe itd.).
 2. Prowadzić działalność edukacyjną (organizacja ogniska, plenerów artystycznych, kursów i innych zajęć szkoleniowych).
 3. Współpracować i współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, społecznymi i placówkami oświatowymi.
 4. Podejmować działania gospodarcze mające na celu zapewnienie zaplecza dla realizowanych zadań (świadczenie usług gastronomicznych, poligraficznych, plastycznych i innych, prowadzenie sprzedaży przedmiotów wytworzonych w ramach różnego rodzaju organizowanych zajęć  i  warsztatów itd.).
 5. Administrować powierzonymi obiektami.
 6. Sprawować opiekę merytoryczną nad działalnością świetlic wiejskich, poprzez zatrudnianie  opiekunek  świetlic oraz  pracowników gospodarczych.
 7. Wymienione zadania będą realizowane na podstawie zapisów Statutu i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.
 
III. Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze:
§ 6
 1. Dyrektora instytucji kultury powołuje i odwołuje Organizator w trybie określonym art.15.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor zarządza  Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka Kultury.
 4. Zasady wynagradzania Dyrektora  ustala Burmistrz Susza.
 
§ 7
Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Burmistrz Susza.
 
§ 8
 1. W Ośrodku mogą działać zespoły i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze Dyrektora.
 2. Zespół i kolegia powołuje w drodze wewnętrznego zarządzenia dyrektor Ośrodka Kultury.
 3. Nazwy i zakres podmiotowy organów pomocniczych, opiniodawczych i doradczych dyrektora określa regulamin organizacyjny Ośrodka.
§ 9
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
 
IV. Majątek i finanse Ośrodka:
§ 10
 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą część mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
 3. Podstawą działalności finansowej instytucji kultury jest plan finansowy instytucji ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 
§ 11
 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Ośrodka Kultury pochodzą z:
  a) Rocznej dotacji przyznanej przez Organizatora;
  b) Wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;
  c) Darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
  d) Działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z działalnością podstawową Ośrodka;
  e) Oraz innych źródeł.
 
§ 12
 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka Kultury.
 
V. Postanowienia końcowe:
§ 13
 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Organizator instytucji kultury.
 
§ 14
 1. Połączenia, podziału i likwidacji Ośrodka może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach Ustawy.
 2. Zmiana Statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalania.

W chwili obecnej Suski Ośrodek Kultury nie prowadzi procedury przetargowej.

Dyrektor  
Czesław  Radzicki

Główna Księgowa
Elżbieta Wiśniewska

Pracownicy i instruktorzy:
1. Jan  Kawicki - instruktor  muzyki

Opiekunki świetlic wiejskich:

Jawty Wielkie

Lubnowy Małe

Nipkowie

Piotrkowo

Januszewo

Ulnowo

Czesław Radzicki

Tel/fax    

055 2786 116 

adres e-meil:
sok.susz@interia.pl

Suski Ośrodek Kultury
   
Adres:
Piastowska 5c
Susz
warmińsko-mazurskie
14-240 Susz

List: sok_susz@interia.pl
Telefon: (055) 27 86 116
Faks: (055) 27 86 116
  http://www.sok.susz.pl

Informacje: Suski Ośrodek Kultury jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 20.00.

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
SUSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
Na podstawie pkt 11 Statutu Suskiego Ośrodka Kultury (SOK),nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Suszu Nr XVI/112/2004 z dnia 09.06.2004 roku. ustalam poniższy Regulamin Organizacyjny Suskiego Ośrodka Kultury
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
§1
Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa:
 1. Zadania i zasady funkcjonowania Suskiego Ośrodka Kultury zwanego dalej SOK,
 2. Strukturę organizacyjną SOK,
 3. Zadania im kompetencje poszczególnych stanowisk pracy w SOK.                                                       
§ 2

1. SOK działa na podstawie:
1). Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 roku o organizowaniu  prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.,Nr 13 poz.123 z póżn. zmianami).
2). Statutu SOK nadanego Uchwałą Nr XVI/112/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09.06.2004r.
2. SOK posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Siedzibą SOK są wyodrębnione pomieszczenia w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu przy ulicy Piastowskiej 5C.
4. SOK używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Suski Ośrodek Kultury, 14-240 Susz, ul. Piastowska 5C.
5. SOK realizuje swoje cele i zadania na podstawie Statutu oraz ustawy.
6. SOK realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi instytucjami kultury ,stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz organizacjami rządowymi.
7. Zakres działalności SOK obejmuje w szczególności:
1).. Organizowanie imprez kulturalnych w tym imprez plenerowych, wystaw, prezentacji filmów, oraz przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
2). Prowadzenie zespołów artystycznych, kółek zainteresowań oraz edukację kulturalną dzieci i młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć stałych,
3). Organizowanie obchodów świąt narodowych ,kościelnych oraz uroczystości lokalnych.
4). Prowadzenie działalności promocyjno-informatycznej.
5). Świadczenie odpłatne usług z zakresu kultury.
6). Wynajem pomieszczeń i urządzeń.

Rozdział  II
Struktura  organizacyjna SOK.
 
§ 3
1. SOK zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 
2. W okresie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni Główna Księgowa SOK w uzgodnieniu z dyrektorem.
3. W SOK utworzono następujące samodzielne stanowiska pracy:
1). Dyrektor.
2). Główna Księgowa.
3). Kasjer.
4). Operator urządzeń audiowizualnych i organizacji imprez.
5). Instruktor twórczości artystycznej.
6). Wychowawca-opiekun świetlicy środowiskowej.
4. Stan zatrudnienia uzależniony jest od przyznanych środków finansowych przez organizatora na dany rok i może ulegać zmianie.
5. SOK realizuje zadania również na podstawie umów cywilnoprawnych.
 
Rozdział III
Zadania i kompetencje dyrektora i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
 
§ 4
Dyrektor
1. Dyrektor SOK jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Gminy i Miasta Susz.
3. W porozumieniu z Burmistrzem GiM Dyrektor SOK może tworzyć inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności kulturalnej.
4. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Dyrektor bezpośrednio, a w sprawach finansowych przy udziale głównego księgowego, sprawuje nadzór oraz kontrolę nad całokształtem pracy instytucji.
6. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kultury dyrektor może powołać Radę Programową SOK.
Do zadań Dyrektora należy:
1). Sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad funkcjonowaniem SOK.
2). Zarządzaniem majątkiem SOK.
3). Wydawanie zarządzeń w celu poprawy funkcjonowania SOK.
4). Przedstawianie właściwym organom nadzoru planów rzeczowo-finansowych i Inwestycyjnych.
5). Prowadzenie polityki kadrowej: zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
6). Przyznawanie nagród i premii oraz udzielanie określonych kar regulaminowych, zgodnie z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania oraz Kodeksem Pracy.
7). Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny płac, dyscypliny pracy i porządku,
8). Kontrola i koordynacja działań pracowników w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
9). Powoływanie stałych lub doraźnych komisji do opracowania i wykonania określonych zadań, np.: komisja przetargowa, inwentaryzacyjna itp.
10). Organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników oraz przygotowanie i nadzór nad stażystami.
11). Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, z przeprowadzonymi kontrolamii zaleceniami odpowiednich służb nadzoru.
12). Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem imprez. Dyrektorowi SOK podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy SOK.
 
§ 5
Główny Księgowy
1. Do zadań Głównej Księgowej należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności finansowej i księgowości SOK
2) konstruowanie rocznego planu finansowego SOK.
3) prowadzenie działalności finansowo-księgowej SOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,ich legalnością i rzetelnością  oraz terminowością wykorzystania.
4) Współdziała ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w sprawach związanych z gospodarką finansową SOK.
5. Sporządzanie kwartalnych analiz gospodarki finansowej SOK i przedstawianie ich Dyrektorowi.
6. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu, przestrzeganie terminowości i zgodności sprawozdań.
7. Sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń i innych wypłat.
8. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US i PZU.
9. Prowadzenie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami usług.
10. Rozliczanie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych SOK.
11. Prowadzenie nadzoru nad gospodarką kasową SOK.
12. Gospodarowanie środkami finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
13. Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
14. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością kasjera pod katem prowadzenia działalności kasowej SOK.
15. W celu realizacji powierzonych zadań Główna Księgowa-/Główny Księgowy/:
1). Ma obowiązek występować do Dyrektora SOK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli,
2) Określonych spraw, które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego,
3). wnioskować zmiany w budżecie SOK w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 
§ 6
Pracownicy merytoryczni-instruktorzy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi SOK we wszystkich zakresach swego działania.
 
1. Obowiązki i odpowiedzialność:
1). Wnioskowanie zadań do rocznego planu pracy.
2). Realizowanie ustalonych w rocznym planie pracy zadań.
3). Wykonywanie poleceń Dyrektora.
4). Dbałość o majątek SOK-użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zabezpieczenie przed kradzieżą.
5).. Przestrzeganie przepisów bhp i p-poż.
6). Prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć i dokumentacji kronikarskiej SOK.
7). Sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności i składanie ich Dyrektorowi.
8). Zgłaszanie Dyrektorowi propozycji i inicjatyw w celu poprawy pracy pod kątem atrakcyjności i dostępności.
9). Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
10). Przestrzeganie ustalonego w SOK czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej efektywny.
11). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności, uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach.
12). Prowadzenie działalności informacyjnej (gabloty, prasa, Internet)
Pracownicy merytoryczni i pracownicy obsługi wykonują zadania ustalone dla określonych nich w zakresie czynności będących integralną częścią umowy o pracę.
 
Rozdział IV
Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism.
 
§ 7
1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu SOK podpisuje Dyrektor.
2. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Główna Księgowa.
3. Dyrektor ponadto podpisuje:
- dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników SOK
- zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.
 
§ 8
W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma może podpisywać Główna Księgowa.
 
§ 9
Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt, załatwiający sprawy  pracownicy ,przedkładają do podpisu Dyrektorowi.
 
§ 10
Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów księgowych.
 
Rozdział V
Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
 
§ 11
1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy SOK.
2. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor.
3. Pracownicy, których działalności dotyczy skarga, mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.
4. Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz skargi wpływające na piśmie rejestruje Dyrektor w odrębnym rejestrze.
5. Przy  rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego, z uwzględnieniem spraw, które można załatwić w terminach skróconych.
 
Rozdział VI
Zasady udzielania informacji dziennikarzom.
 
§ 12
1. Informacji o działalności SOK dziennikarzom udziela Dyrektor SOK lub osoba upoważniona przez niego.
2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984r Prawo prasowe ( Dz. U.Nr 5 poz.24 z póżn.zmianami) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112 poz.1198 z póżn. zmianami).
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
 
§ 13
Regulamin Organizacyjny wydaje i zatwierdza Dyrektor SOK po zasięgnięciu opinii organizatora. Susz, 08.01.2010r.